د پروژې مدیریت او د پروژې نور مهم اصطلاحات او اړخونه

د حمیدالله هوتک ژباړه او زیاتونه

پروژه د فعالیتونو یوه مجموعه ده چې په یو منظم چوکاټ ک ځای پر ځای شوی وی .پروژې د بشپړو تعریف شویو موخو لرونکی وی او ځانګړیو محصولاتو او خدمتونو ته لاس رسی پیدا کوی .اکثره سازمانونه او ادارې خپل غټ فعالیتونه د پروژو په چوکاټ کې سرته رسوی.

د پروژې مدیر د پروژې یو کلیدی وګړی دی او د پروژې په بریالیتوب او یا ناکامۍ کې تر ټولو ډېر اغېز لری. د پروژې پورې تړلیو بحثونو څخه د پروژې د مدیر معلومات کولای شی د پروژې له بریالیتوب سره غټه مرسته وکړی.

د پروژې د مدیریت تاریخچه
د پروژې مدیریت د کار په مختلفو ډګرون ودانۍ جوړونې، انجنیری، دفاعی، اجتماعی او اقتصادی (زمینو کې پراختیا کړې ده. د امریکا اوسیدونکی هنری ګانت (Henry Gant)د پروژې د مدیریت پلار ګڼل کیږی، نوموړې همداراز د پلان جوړونې او د کنټرول د چلندونو د پلار په نوم هم پېژندل کیږی.

د ۱۹۵۰ لسیزه د نویو پروژو د مدیریت د پیل په عنوان پېژندل شوې ده .د ۱۹۵۰ په لومړیو کې به په امریکا کې پروژې د ګانت چارټ پر بنسټ اداره کېدې. په ۱۹۶۹ کې د پروژې د مدیریت د لا پرمختیا په موخه د پروژې د مدیریت انسټېټیوټ جوړ شو چې تر دې دمه خپل پرمختیایی مزل وهی.

د پروژې تعریفونه
پروژه د مشخص محصول، پایلې او خدمت د لاسته راوړلو په خاطر له یو لړ موقتی کوښښونو او هڅو څخه عبارت ده.

مشخص: هره پروژه مشخص محصول، پایلې او خدمات وړاندې کوی.

موقتی: لنډ مهال ته نه ویل کیږی بلکه د موقتی معنا دا ده چی د هرې پروژی د پیل او پای موده معیینه ده.

د پروژې ځانګړتیاوې:
 مشخصه موخه لری.
 د ژوند دوران لری )له پېله تر پایه(
 معینه موده لری، په داسې ډول چې په واضحه توګه تعریف شوې وی.
 د لګښتونو او خرڅ لپاره محدودیتونه او قیودات لری.
 پروژه پېچلې ده او همغږۍ ته اړتیا لری.
 پروژه له نورو پلې شویو پروژو سره متقابل ارتباط لری.
 هره پروژه ځانګړی عناصر لری، او هیڅ دوه پروژې په یوه وخت کې سره ورته نه وی.
 د پروژو تمرکز د هدف وړ ګروپونو )ټولنو( پر غوښتنو او توقعاتو وی.

د پروژې مدیریت:
 د پروژې مدیریت د پروژې د غوښتنو د پوره کولو په خاطر د پوهو، مهارتونو، وسایلو، تخنیکونو او پراخو فعالیتونو د عملی کولو څخه عبارت دی.

پروګرام:
پروګرام عبارت دی له یو ډله پروژو څخه چی یو له بل سره تړلی وی او په هماهنګو روشونو سره یې اداره کوی، ترڅو منافع (ګټی) حاصل شی او د همدی لپاره د هغوی په انفرادی توګه کنترولول مشکل دی، نو باید په سم او دقیق ډول کنترول شی. ممکنه ده چی یوه پروژه د پروګرام برخه وی او یا نه وی، خو ټول پروګرامونه پروژی لری.

د پروګرام مدیریت:
 د پروګرام مدیریت منحیث د متمرکز او هماهنګ مدیریت پیژندل شوی دی، ترڅو د پروګرام ستراتیژیک اهداف او منافع ترلاسه کړی.

 د پروګرام مدیریت خپله ټوله پاملرنه د پروژې پر متقابل تړاو متمرکز کوی. او د سمې ادارې په خاطر د مطلوبو روشونو له لارې هغوی سره مرسته کوی.

 د منابعو د محدویتونو پرسر هغه جوړ جنجال ته د حل لاره موندل چې کولای شی هغه پروژې متاثرې کړی چې د یو سیستم لاندی کار کوی.

 د سازمان دستراتیژی رهبری کول چې کولای شی د پروګرام او پروژې اهداف متاثره کړی.

 د مسایلو لپاره د حل لاره موندل او د دولتی مشترکه جوړښت په منځ کې د بدلونونو اداره کول.

په پروژه کې شامل لوری (خواوی):
 په پروژه کی لوری یا خواووی د هغو وګړو (خلکو) څخه عبارت دی چې په پروژه او یا د هغې په فعالیتونو کې برخه، ګټه او یا علاقه مندی ولری. په پروژه کې شامل لوری په لاندې توګه دی:

 ګټه اخیستونکی
 پیریدونکی) مشتریان(
 حمایت کوونکی
 د پروژې ټیم (غړی)

د پروژې مدیریت ستونزې:
• د پروژې پېچلتیا
• د اخیستونکی )مشتری (د وړاندیز مشخصات
• سازمانی بدلونونه
• د پروژې خطرونه
• د ټېکنالوژۍ بدلونونه
• د پروژې پلان او بودیجه جوړونه

د پروژې مدیر باید لاندې ځانګړتیاوې ولری:
• خطر (تهدید) منونکی وی.
• د پروژې پر موضوعاتو پوه وی.
• د مدیریتی مباحثو سره بلدتیا ولری.
• له سیاسی او ټولنیزو مسایلو څخه خبر وی.
• د اړونده پروژې په اړه تخصصی پوهه ولری.

د پروژې د ژوند دوران:

پایله
• پروژه د یو محصول او مشخصو خدمتونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو تعهد د رامنځته کولو لپاره د موقتو هڅو مجموعه ده) .یوې اړتیا ته ځواب ورکول او یا یوې ستونزې ته حل موندل( د پروژې بنسټیزه ځانګړتیا ده.

• مدیر، اخیستونکی )مشتری (یا حمایت کوونکی او د پروژې ټیم د پروژې کلیدی وګړی دی.

• د اړتیاو پېژندل، پلان جوړونه، تطبیق او نظارت، ارزیابی او د پروژې پای چې په پروژو کې شامل دی د پروژې د دوران په توګه پېژندل شوی دی.

ستاسو اعلانات دلته

About خبرونه څانګه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.