دخبر وړاندیز

آیا کومه خبری موضوع لرئ ؟

ایا داسې کومه خبری موضوع یا پېښه سته ، چې ستاسو په اند باید تر پوښښ لاندې یې راولو ؟

ستاسو په سیمه کې څه تېرېږی ، چې ستاسو په اند په اړه یې باید خبر ورکړو ؟

باوری خبری سرچینه ستاسو خبری موضوعاتو ته ارزښت ورکوی .

مهربانی وکړئ خپله خبری موضوع په لاندې ځاى کې له موږ سره شریکه کړئ .

که غواړئ نوم او د برېښنالیک پته مو ولیکئ ، څو له تاسو سره اړیکې ونیولى سو دا کار اختیاری دی . که تاسو خپل نوم او برېښنالیک ولیکئ

 موږ یې محرم ساتو او له چا سره یې نه شریکوو.

ستاسو اعلانات دلته